RoHS

Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (de zogenaamde RoHS-richtlijn) regelt bepaalde voorwaarden voor het in de handel brengen van elektrische en elektronische apparatuur.

Zij heeft als doel het elimineren van bepaalde gevaarlijke stoffen uit elektrische en elektronische apparatuur. Om dit te bewerkstelligen, beperkt de RoHS-richtlijn het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Hiertoe behoren stoffen als lood, kwik, cadminum en chroom, en tevens broomhoudende vlamvertragers en weekmakers. De stoffen in de lijst mogen slechts tot een aangegeven maximale concentratie worden gebruikt in elektrische en elektronische apparatuur, tenzij uitzonderingen zijn toegestaan volgens de bijlagen van de richtlijn. Door de hiermee verband houdende verwijdering van vervuilende stoffen, moet het hergebruik van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur worden verbeterd, en moeten de schadelijke effecten voor mens en milieu worden gereduceerd.

De geconsolideerde versie van de RoHS-richtlijn werd in Duitsland tot nationale wet in de vorm van de Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung [Verordening voor stoffen voor elektrische en elektronische apparatuur] (ElektroStoffV).