REACH verordening (EC) nr. 1907/2006

REACH staat voor "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals" en is op 1 juni 2007 van kracht geworden met verordening (EC) nr. 1907/2006. REACH is een verordening van de Europese Unie met als doel het beter beschermen van de menselijke gezondheid en het milieu tegen risico's van chemische stoffen.

FAULHABER produceert noch importeert chemische stoffen of preparaten waarvoor registratie is vereist. In de zin van de verordening is het een downstreamgebruiker. Als downstreamgebruiker zorgen wij voor de noodzakelijke communicatie in de toeleveringsketen. Aangezien de verordening omtrent chemische stoffen ook stoffen in producten betreft, zijn wij verplicht informatie te verstrekken als zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) deel uitmaken van FAULHABER producten.

Op 10 september 2015 heeft het Europese Hof van Justitie de definitie van een product dat binnen de REACH verordening valt gespecificeerd. Als de drempel van 0,1% gewichtsprocent van een zeer zorgwekkende stof (ZZS) is overschreden in een voorwerp dat deel uitmaakt van een product, bestaat de verplichting om – onafhankelijk van het gewichtspercentage in het gehele product – informatie te verstrekken volgens artikel 33 (1) van de REACH verordening.

Als deze drempel is overschreven in een van onze producten volgens artikel 33 van de REACH verordening, vindt u de betroffen productseries in het volgende zoekopdracht. De huidige versie van de SVHC kandidatenlijst van 01 januari 2018 vormt de basis – 181 stoffen.

Graag hier het artikelnummer invoeren (bijv. 0824.00100):